Fundacja Trinitatis

Celami Fundacji są:

 • Propagowanie wiedzy o charakterze teologicznym, kulturowym i cywilizacyjnym.
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz działanie na rzecz wyrównywania szans społecznych tych rodzin i osób.
 • Inicjowanie i wspieranie działań społecznych w różnych dziedzinach życia dla rozwoju postaw patriotycznych i prospołecznych oraz szerzenie wiedzy religijnej.
 • Inicjowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju intelektualnego
  i kulturalnego dzieci i młodzieży.
 • Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz rozwijanie kontaktów pomiędzy społecznościami lokalnymi.
 • Działanie na rzecz innych organizacji czy podmiotów, których celem statutowym jest działalność: naukowa, oświatowa, kulturalna, wydawnicza, społeczna, sportowa, rekreacyjna i prozdrowotna.
 • Wspieranie charytatywnych inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze oświatowym, kulturalnym, religijnym i artystycznym.
 • Współdziałanie ze związkami wyznaniowymi w działaniach zgodnych z celami Fundacji.
 • Tworzenie specjalistycznych programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży, wolontariuszy oraz osób zainteresowanych podniesieniem swej wiedzy specjalistycznej.
 • Tworzenie i prowadzenie ośrodków formacyjno-wypoczynkowych.
 • Pogłębienie teologicznego i duszpasterskiego znaczenia nowej ewangelizacji.
 • Upowszechnianie wartości chrześcijańskich poprzez wszystkie środki dystrybucji i komunikacji znane teraz i które powstaną w przyszłości.

STATUT FUNDACJI

 

Sprawozdanie finansowe