Darowizna SMS

Inicjatywę Sms niosący Błogosławieństwo
można wesprzeć wysyłając SMS o treści:

 

avr.snb

 

na numer telefonu:

 

75550 (5 zł netto, tj. 6,15 zł brutto w tym 23% VAT)

79550 (9 zł netto, tj. 11,07 zł brutto w tym 23% VAT)

92505 (25 zł netto, tj. 30,75 zł brutto w tym 23% VAT)   

 

Dziękujemy!

REGULAMIN AKCJI PREMIUM SMS dla Smsa niosącego Błogosławieństwo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem akcji jest Fundacja Trinitatis z siedzibą w Wozławki 49, 11-230 Wozławki, KRS 0000696519, tel. 727 008 303, 727 008 703, sneits.pl, adres e-mail: fundacja.trinitatis@gmail.com, zwana dalej Fundacją.
  2. Celem akcji jest wsparcie inicjatywy Sms niosący Błogosławieństwo, zwany dalej SnB.
  3. Usługa przeznaczona jest dla osób posiadających aktywną kartę SIM (w systemie abonamentowym albo w systemie pre-paid) w zasięgu sieci Polskich Operatorów Komórkowych.
  4. Użytkownik, aby wziąć udział w akcji, wysyła SMS na numer 755505 (5 zł netto, tj. 6,15 zł brutto w tym 23% VAT), 79550 (9 zł netto, tj. 11,07 zł brutto w tym 23% VAT), 92505 (25 zł netto, tj. 30,75 zł brutto w tym 23% VAT) o treści: avr.snb. Opłata naliczana jest tylko za wiadomość wysłaną, a nie za otrzymaną. Zwrotnie użytkownik otrzymuje darmową wiadomość zawierającą podziękowanie za wsparcie projektu Smsa niosącego Błogosławieństwo.
  5. Akcja jest dostępna od dnia 01.10.2018 r. do odwołania pod numerami dostępowymi:                         

a) 75550 (5 zł netto, tj. 6,15 zł brutto w tym 23% VAT)

b) 79550 (9 zł netto, tj. 11,07 zł brutto w tym 23% VAT)

c) 92505 (25 zł netto, tj. 30,75 zł brutto w tym 23% VAT).

6. Dodatkowe informacje dotyczące zasad funkcjonowania usługi PREMIUM SMS SnB można uzyskać pisząc na adres blogoslawienstwa.sms@gmail.com lub pod nr tel. 727 008 303, 727 008 703.

7. Niniejsza akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

8. Regulamin AKCJI PREMIUM SMS Smsa niosącego Błogosławieństwo dostępny jest na stronie https://www.trinitatis.pl//snb-aktualnosci/ oraz w siedzibie Fundacji. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Wysłanie SMSa pod numer 75550 i/lub 79505 i/lub 92505 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację w celu realizacji akcji. 

9. Dane osobowe osób, które wesprą inicjatywę SnB poprzez wysłanie SMS stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu, przetwarzane będą w celu realizacji akcji oraz w przypadku rozpatrzenia złożonych reklamacji.

10. Administratorem danych osobowych uczestników akcji SMS PREMIUM dla SnB jest Fundacja Trinitatis z siedzibą w Olsztynie, ul. Wilczyńskiego 25c/2, 10-686 Olsztyn, KRS 0000696519. Dane kontaktowe Fundacji: tel. 727 008 303, 727 008 703.

11. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, m.in. podmioty współpracujące z nami przy realizacji akcji SMS PREMIUM dla SnB – przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim zostanie wydane im polecenie.

12. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres uczestniczenia w akcji, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

13. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

14. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Fundacji z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

15. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

16. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje błędnie wysłanych wiadomości SMS.

17. Osoba zgłaszająca chęć wsparcia inicjatywy SnB poprzez wysłanie SMS pod numery 75550, 79550, 92505 zobowiązana jest przed wzięciem udziału w akcji o zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

II. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące usługi mogą być składane przez użytkowników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem i przesłane na adres Fundacja Trinitatis, ul. Wilczyńskiego 25c/2, 10-686 Olsztyn, z dopiskiem „Reklamacja SnB″.

2. Reklamacja powinna zawierać: numer, z którego wysłany był SMS, datę i godzinę wysłania wiadomości, imię i nazwisko uczestnika, opis problemu i uzasadnienie. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych powyżej nie będą rozpatrywane.

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Fundację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni. O dacie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

4. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie Komisja Reklamacyjna. Decyzja Komisji, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listownie, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).